Ringerikstroikaen”Ringerikstroikaen” ved E16 mellom Sollihøgda og Ringerike er laget av tre forskjellige bergarter som samlet bare finnes i dette området: Vulkanstein, rød sandstein og en fossilholdig kambrosilur. (2005)